Bierna ochrona przeciwpożarowa – nowy obszar w portfolio usług i nasze nowe umiejętności!

Bierna ochrona przeciwpożarowa – nowy obszar w portfolio usług i nasze nowe umiejętności!

Bierna ochrona przeciwpożarowa to całość rozwiązań i zabiegów technicznych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się pożaru i ograniczenie jego skutków poprzez zastosowanie odpowiednich systemów technicznych w budynkach i innych obiektach. Podstawowym zadaniem systemów biernej ochrony przeciwpożarowej jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się płomieni, dymu i toksycznych gazów w przypadku wystąpienia pożaru. Przykładem jest zastosowanie produktów takich, jak ogniochronna masa uszczelniająca które pod wpływem ognia zwiększają swoją objętość nawet 30 krotnie i uszczelniają szczeliny blokując dopływ powietrza do pożaru. Chronią ludzkie życie, dobytek oraz są wymagane prawnie. Stosowanie biernych zabezpieczeń ppoż ma również znaczący wpływ na cenę ubezpieczenia budynku.

Sama instalacja powinna być dokładnie zaplanowana i przeprowadzona zgodnie z projektem i zaleceniami producenta systemów. Zapewniając w ten sposób prawidłowy i zgodny z prawem poziom zabezpieczenia budynku przed ogniem. Produkty ogniochronne powinny być dobierane w zależności od wymagań norm i przepisów prawa, a także od konkretnych warunków budowlanych i funkcjonalnych budynku.

,

Obowiązujące przepisy dotyczące biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych w Polsce

W Polsce, jednym z najważniejszych aktów prawnych regulujących kwestie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W jej ramach określone są m.in. wymagania techniczne dotyczące budownictwa oraz zasady bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych.

W Polsce stosuje się również szereg norm i przepisów technicznych dotyczących biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, m.in.:

  1. PN-B-02851:2020-04 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Podstawowe wymagania
  2. PN-EN 13501-1:2019 – Reakcja na ogień materiałów budowlanych i wyrobów związanych z budownictwem – Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań z paleniskiem jednostkowym
  3. PN-EN 1363-1:2013-11 – Ognioodporność elementów budowlanych. Część 1: Ogólne wymagania
  4. PN-EN 1366-1:2015-04 – Przegrody przeciwpożarowe. Część 1: Ogólne wymagania

PN-EN 12101-6:2006 – Systemy oddymiania – Część 6: Wentylatory dachowe

Nowe kompetencje w zespole alpinQ

W alpinQ dbamy o rozwój nowych kompetencji. Nasi specjaliści są przeszkoleni z biernych zabezpieczeń ppoż. dla instalatorów. Udział w specjalistycznych szkoleniach daję wiedzę o zasadach prawidłowego stosowania biernej ochrony przeciwpożarowej, regułach związanych z ochroną przeciwpożarową oraz sposobach doboru produktów. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ instalatorzy biernej ochrony przeciwpożarowej są odpowiedzialni za poprawną instalację urządzeń technicznych zgodnie z zasadami i obowiązującymi normami oraz właściwie dopasowaną do konkretnego miejsca.
Bierna ochrona przeciwpożarowa - nowy obszar w portfolio usług i nasze nowe umiejętności