Remonty a okres ochronny ptaków w mieście

Remonty a okres ochronny ptaków w mieście

Okres wakacji i sprzyjającej letniej pogody jest idealnym czasem na przeprowadzanie dociepleń, konserwacji budynków i wszelkich inwestycji remontowych w mieście. Jednak za każdym razem powinna temu towarzyszyć analiza i rozważenie wszelkich aspektów prawnych, nie tylko narzuconych prawem budowlanym, ale również wynikających z ochrony przyrody. W mieście dotyczy to w głównej mierze usuwania gniazd i zakłócania spokoju ptaków w okresie lęgowym w trakcie robót budowlanych i przy pielęgnacji lub wycinaniu drzew i krzewów. Jednakże wszelkie przypadki łamania zakazów stanowią wykroczenie z art. 131 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 142) i są z urzędu ścigane przez Policję.

Czy okres lęgowy jest zdefiniowany prawnie?

Bardzo często i niezbyt precyzyjnie okres od 1 marca do 15 października określa się zwyczajowo okresem lęgowym ptaków. Biologicznie dla ptaków okres lęgowy to dobieranie się w pary, składanie jaj oraz wychowywanie młodych. Dla każdego gatunku długość lęgu jest sprawą bardzo indywidualną i z całą pewnością żadne przepisy nie definiują, ile trwa okres lęgowy dla ptaków w mieście ani kiedy się zaczyna czy kończy. W każdym sezonie jego długość jest uzależniona także od warunków pogodowych.

Jakie przepisy chronią ptaki?

Natomiast przepisy jasno wskazują zgodnie z § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz., 2183), usuwanie gniazd ptasich jest dopuszczalne z obiektów budowlanych w okresie od 16 października do końca lutego, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.

Wszystkie bez wyjątku ptaki i inne zwierzęta w Polsce podlegają poza powyższymi przepisami ochronie humanitarnej, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 r. poz. 856). Zakazuje ona niehumanitarnego i nieuzasadnionego zabijania zwierząt oraz znęcania się nad nimi, nakładając w art. 35 za takie działanie sankcję grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku (w przypadku szczególnego okrucieństwa – do lat 2). Tak kwalifikowane jest np. zamurowywanie żywych zwierząt (ptaków, nietoperzy) w trakcie ocieplania budynku.

Ochrona gatunkowa obowiązuje cały rok, niezależnie od okresu lęgowego ptaków. W związku z tym nie wolno:

  • niszczyć siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania,
  • niszczyć, usuwać lub uszkadzać gniazd,
  • umyślnie płoszyć lub niepokoić.

Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych jest wykroczeniem (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody) i podlega karze.

Image by wirestock on Freepik